Mysafety

Pengarna tillbaka om du missar det roliga

Vi tillsammans med Mysafety Försäkringar erbjuder dig en avbeställningsförsäkring som ersätter biljettkostnaden för det evenemang du själv måste avboka på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Exempelvis får du pengarna tillbaka om du eller någon i familjen blivit sjuk, tåget blir inställt eller om barnvakten plötsligt blir sjuk. Om regeringen inför restriktioner som på ett eller annat sätt begränsar gästkapaciteten av den aktuella föreställningen, täcks det inte av försäkringen men du kompenseras av Showtic. Gäller i samband med köp av Avbeställningsförsäkring. Försäkringen gäller fram till att evenemanget startar och pengarna återbetalas inom 48 timmar efter godkänd skada.

OBS! Gäller ej alla föreställningar på showtic.se. Se respektive föreställningssida för mer information.

MYSAFETY LOGO CROP

Vid frågor kring försäkringen eller skadeanmälan kontakta Mysafety via telefon på 08-505 530 00 eller via mail info@mysafety.se

Hur köper jag den?

Försäkringen adderar du i samband med biljettköpet.

Vad ingår?

Försäkringen ersätter biljettkostnaden för det evenemang som du plötsligt måste avstå ifrån och detta beror på att:

  • Plötsligt drabbas av sjukdom eller olycksfall
  • Nära anhörig blir plötsligt sjuk, drabbas av olycksfall eller dödsfall
  • Måste stanna hemma på grund av till exempel inbrott, brand, översvämning eller storm
  • Rekommenderas, av läkare, att inte delta
  • Allmänt transportmedel inte går enligt tidtabell
  • Fordonet du åker med råkar ut för en olycka eller går sönder
  • Blivit beordrad av arbetsgivare att arbeta (gäller ej egenföretagare)
  • Blir kallad som vittne i en domstolsförhandling
  • Bostad eller resa till platsen där det som bokningen avser ska ske, ligger i eller går genom sådant område i Sverige där polis eller annan offentlig myndighet officiellt avråder från vistelse utomhus och transport pga. snöfall, halka, dimma, storm eller liknande
  • Din barnvakt blir plötsligt sjuk

Om en eller flera försäkrade inte kan delta i det som bokningen avser och anledningen till detta är ersättningsbar, men det som bokningen avser kan genomföras med de övriga deltagarna, ersätts den del som motsvarar den/de ej deltagande försäkrades kostnad.

Exempelvis om en av fem personer inte kan deltaga, kan försäkringen lämna ersättning med 1/5 av det totala priset för bokningen.

Om bokningen avser ett speciellt tillfälle, tex firandet av 50-årsdag eller möhippa, och den som ska firas inte kan delta på grund av de orsaker som listas under punkt 5 i Villkoren, kan hela bokningen ersättas.

Försäkringen gäller även om du är beroende av ledsagare och du eller ledsagaren inte kan delta på evenemanget på grund av orsaker som listas under punkt 5 i Villkoren.

Utöver Mysafetys villkor gäller följande villkor: Om myndighet genom lagstiftning, åtgärd etc. tvingar den ansvariga arenan/arrangören/leverantören att helt eller delvis begränsa sin gästkapacitet och detta leder till att den ansvariga arenan etc. beslutar att ställa in föreställningen/arrangemanget, återbetalas priset för biljetten.

Vad ingår inte?

Om du avstår från att se evenemanget på grund av sjukdom eller olycksfall, utan läkares avrådan. Om vårdbehov fanns före biljettköpet. En skada i hemmet som inte kräver att du stannar hemma.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Nedan följer exempel på vad som inte ingår i försäkringen.

Ersättningen kan sättas ned om du genom att använda läkemedel på ett felaktigt sätt eller använda alkohol, droger eller andra berusningsmedel blir sjuk, drabbas av olycksfall och därmed inte kan delta i evenemanget. Nedsättning görs normalt med 25%. Avdraget kan höjas i allvarligare fall, till och med så att ingen ersättning betalas ut.

Läs fullständiga villkor på hos Mysafety

FAQ

Fler vanliga frågor kring Mysafety hittar du nedan

Hur använder jag försäkringen om jag inte kan utnyttja min biljett?

Det är väldigt enkelt. Om något oförutsett händer och du inte kan gå på ditt evenemang kontaktar du Mysafety via telefon eller e-post Så snart du fått din skada godkänd återbetalas pengarna inom 48 timmar.

Har du några frågor eller funderingar kontakta Mysafety på 08-505 530 00 eller info@mysafety.se

Vad innebär det att ha en Avbeställningsförsäkring?

Avbeställningsförsäkringen hjälper dig som försäkringstagare att undgå ekonomisk förlust om du av någon av nedanstående anledningar plötsligt förhindras närvara på evenemanget.

Försäkringen är framtagen för att ta hänsyn till oförutsedda händelser.

När gäller försäkringen?

Du är skyddad från det att du köper försäkringen tills dess att evenemanget startar. Det betyder att du har ett

fullt skydd med din försäkring och inte behöver oroa dig för att olyckan skall vara framme.

Vad gäller Avbeställningsförsäkringen för?

Evenemangförsäkringen gäller generellt sett för olika moment som plötsligt uppstår i din vardag som du inte kan rå över. Försäkringen gäller om du, eller den person som biljetten är avsedd för (biljettinnehavare), inte kan delta i evenemanget och det beror på att:

-- Biljettinnehavaren eller nära anhörig drabbas av plötslig sjukdom eller olycksfall

-- Biljettinnehavaren har blivit förhindrad att komma fram till evenemanget för att fordonet som denne använder råkar ut för en olycka

-- Biljettinnehavaren blivit ombedd av arbetsgivare att företa utrikes tjänsteresa (gäller ej egenföretagare)

-- Barnvakten plötsligt blir sjuk, och detta sker mindre än 48 timmar före evenemanget ska äga rum och ingen ersättare hittats

-- Det allmänna transportmedlet (inklusive reguljärflyg) som biljettinnehavaren använder för att åka till evenemanget från sitt hem, inte går enligt i förväg utannonserad tidtabell

Det finns flera andra giltiga skäl som du hittar i sin helhet i villkoren här.

Vad räknas som nära anhörig?

Med nära anhörig avses make/maka/sambo/särbo*, syskon, egna barn, styvbarn, barnbarn, egna föräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar, svåger eller svägerska.

(*med särbo menas två personer i ett äktenskapsliknande förhållande utan att bo tillsammans. Ett "äktenskapsliknande förhållande" för särboparet anses föreligga då paret i en, inte alltför kortvarig förbindelse, har ett förhållande vari normalt kan ingå periodvis samliv och ett visst samarbete om hushåll och ekonomi kan förekomma).

Vad försäkringen inte gäller för

Det finns dock undantag som försäkringen inte täcker. Generellt sett kan man säga att försäkringen inte gäller för händelser som du vetat om sedan tidigare, eller som beror på slarv alternativt oro för Covid-19*.

Försäkringen gäller inte för:

-- Sjukdom, olycksfall eller skada som inte är plötslig, eller om vårdbehov för sjukdomsfallet förelåg vid tiden före köp av biljetten för evenemanget.

-- Transportförsening/fordonsstopp som beror på brist på drivmedel, motorolja, batteriladdning eller annat drivmedel.

-- Transportförsening/fordonsstopp som biljettinnehavaren själv har orsakat.

-- Transportförsening som är en följd av att biljettinnehavaren inte har planerat resan med hänsyn till väderlek och andra trafikpåverkande händelser.

-- Avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling före försäkringen tecknades, även om diagnos först ställs efter att försäkringen tecknades.

-- Avbeställning som följd av pågående eller planerad undersökning, behandling eller kontroll för konstaterat eller misstänkt hälsobesvär.

Läs villkoren i sin helhet här.

Vem kontaktar jag?

Om något oförutsett händer och du inte kan gå på ditt evenemang kontaktar du Mysafety via telefon, e-post eller

Vad innebär de utökade försäkringsvillkoren?

Utöver Mysafetys villkor gäller följande villkor: Om myndighet genom lagstiftning, åtgärd etc. till följd av pågående pandemi tvingar den ansvariga arenan/arrangören/leverantören att helt eller delvis begränsa sin gästkapacitet och detta leder till att den ansvariga arenan etc.

beslutar att ställa in föreställningen/arrangemanget, återbetalas priset för biljetten.