Bokningsvillkor

Allmänt

Showtic förmedlar biljetter, boende, transporter och/eller andra därmed förenliga produkter och tjänster för den ansvariga arenans/arrangörens/leverantörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor, önskemål och eventuella anspråk rörande biljetter, boende, transporter och/eller andra produkter och tjänster ska riktas direkt till arenan/arrangören/leverantören. Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredje part. På, och för användandet av dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredje part. Showtic ansvarar inte för tredjeparters webbsidor eller dess innehåll. Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som angavs vid bokningstillfället. Om du inte hittar bekräftelsen kan den automatiskt ha hamnat i din skräppost. Om du inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar kontakta oss på info@showtic.se och skicka med ditt bokningsnummer samt namn, e-postadress och telefonnummer till den person som gjorde bokningen.

1. BOKNING & BETALNING

1.1 Arenans/arrangörens/leverantörens villkor

Aktuella villkor för arenan/arrangören/leverantören står att finna på bokningsbekräftelsen alternativt på respektive bolags hemsida. 1.2 Vad har kunden för skyldigheter vid bokningen? Som kund är du skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter ska påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för kunden som görs av bokningspersonal, ska vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

1.3 Minimiålder för bokning

För att boka/ingå avtal måste kunden vara minst 18 år.

1.4 Biljetter endast för personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får inte användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte men väl som gåva. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Showtic och/eller den ansvariga arenan/arrangören/leverantören.

1.5 Köp som strider mot uppsatta villkor

Showtic förbehåller sig rätten att makulera en bokning eller ett köp samt att med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Showtics villkor som gäller för biljettköp. Vid makuleringar av här nämnda skäl debiteras en administrationsavgift. Showtic kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris.

1.6 När blir en bokning av biljetter till föreställning bindande?

Vid betalning med kontokort/kreditkort/presentkort/Swish gäller följande: En biljettbokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Bestämmelserna i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansavtalslagen") om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp och avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

Vid betalning via Swedbank Pay gäller följande: En biljettbokning är bindande när köpet bekräftats på Showtic.se alternativt per telefon. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp och avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

Vid betalning med e-faktura eller pappersfaktura gäller följande: En biljettbokning är bindande när köpet bekräftats på Showtic.se alternativt per telefon. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När kunden har bekräftat köpet ses det som bindande och kunden avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

1.7 När blir bokningen av övrigt, utöver biljetter till föreställning, bindande?

För villkor gällande när bokningen av boende, transport och/eller andra därmed förenliga produkter och tjänster blir bindande, hänvisar vi till respektive arenas/arrangörs/leverantörs villkor.

1.8 När och till vem skall betalning ske?

För att en bokning ska ses som bekräftad måste betalning ske senast angiven betalningsdag till den mottagare som står angiven på bokningsbekräftelsen.

1.9 Betalningsmetoder

Showtic erbjuder följande betalningsmetoder vid bokning som görs via biljettsystemet Tickster. • Betalkort – betala med Visa eller Mastercard. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer. • Presentkort – betala med erhållet presentkort. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer. • Swish – betala med Swish-appen i din mobiltelefon. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer. • Swedbank Pay – kräver inte att du har ett konto eller kort via Swedbank. Du behöver inte skapa ett konto för att logga in på Swedbank Pay. Allt du behöver är ditt BankID. Betaltjänstens villkor gäller.

1.10 Särskilt angående Faktura och Delbetalning via Swedbank Pay

För sådant köp gäller att arenans/arrangörens/leverantörens fordran överlåts till Tickster AB som i sin tur överlåter densamma till Swedbank Pay. Betalning ska ske till Swedbank Pay enligt uppgifter på avi, faktura, enligt information i Swedbank Pays app eller på annat sätt som Swedbank Pay meddelar.

2. OMBOKNING & AVBOKNING BILJETTER TILL FÖRESTÄLLNINGAR

Vid ombokning eller avbokning av hela eller delar av en bokning hänvisar vi till respektive arenas/arrangörs/leverantörs villkor. Evenemangsförsäkring gäller för en biljett vid ett tillfälle. Försäkringen köpas i samband med biljettköp och kan inte köpas till i efterhand.

2.1 mySafety evenemangsförsäkring

Följande villkor gäller för s k evenemangsförsäkring som köps via Showtics egen online-varukorg. En evenemangsförsäkring erbjuds kunder på vissa utvalda föreställningar och arenor. Försäkringen tillhandahålls av mySafety Försäkringar AB, org.nr 556522-0612, och förmedlas av Showtic. För försäkringen gäller de villkor som framgår av Läs fullständiga villkor mySafety evenemangsförsäkring.

Utöver dessa gäller följande villkor: Om myndighet genom lagstiftning, åtgärd etc. tvingar den ansvariga arenan/arrangören/leverantören att helt eller delvis begränsa sin gästkapacitet och detta leder till att den ansvariga arenan etc. beslutar att ställa in föreställningen/arrangemanget, återbetalas priset för biljetten.

3. AVBOKNINGSVILLKOR VID TILLÄGGSTJÄNSTER

3.1 Villkor för resebokningar

Bokning av tåg och flyg kan endast göras via Showtics partners egen bokningsfunktion. Köpet/bokningen blir bindande så snart bekräftelse erhållits. Dessa villkor gäller från det ögonblicket, oavsett om tåg- eller flygresan betalats helt, delvis eller inte alls. Kunden ansvarar för att omedelbart kontrollera att datum, destination, antal personer och tider är korrekta. Om något är fel ska detta omedelbart meddelas tåg- eller flygbolaget. Observera att vid inställt arrangemang ersätter inte Showtic resenären för resan.

3.2 Villkor för restaurangtjänster

För de olika restaurangtjänster som tillhandahålls i anslutning till en förställning/ett arrangemang, gäller följande villkor vid eventuell avbokning:

• Vid avbokning mer än 30 dagar före besöket återbetalas 100% av kostnaden. • Vid avbokning 15-30 dagar före besöket återbetalas 50% av kostnaden. • Vid avbokning 7-14 dagar före besöket återbetalas 25% av kostnaden. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning. 3.3 Villkor för pausbeställning Förbeställda och betalda pausbeställningar kan inte avbokas och återbetalas sålunda inte.

3.4 Villkor för varor sålda via Showtics e-handel

Vid beställning av varor såsom CD- och DVD-skivor, affischer, idolkort, programblad och andra liknande varor gäller Distansavtalslagen. Läs mer på Konsumentverket.se.

4. ÖVRIGT

4.1 Inställda evenemang eller transporter

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att bokad föreställning, transport eller liknande inte är inställt /inställda eller flyttat/flyttade. I händelse av att något är inställt eller flyttat bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör/leverantör. Det är arenan/arrangören/leverantören som ansvarar för frågor om t ex ombokning till annan föreställning eller återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Showtic, på uppdrag av arrangören, biljetter vid inställda föreställningar. I de fall arenan/arrangören/leverantören tar ut en administrationsavgift för återlösen av biljett dras den av vid återbetalningstillfället.

4.2 Fel vid leveranstillfället

Fel som uppstår vid leveranstillfället avseende bokade arrangemang, transporter och/eller övriga produkter och tjänster ska rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till exempelvis hotellet, arenans teaterkassa eller hovmästare beroende på felets karaktär. Om kunden underlåtit att söka rättelse och därmed inte givit hotellet/arenan/arrangören/leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, kan kunden inte i efterhand kräva ersättning. Om kunden ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen ska detta hanteras enligt respektive hotell/arenas/arrangörs/leverantörs villkor.

4.3 Hinder på grund av force majeure

För det fall arrangemanget inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens/arenans/leverantörens kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan/leverantören fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på grund någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

4.4 Särskilt om hinder på grund av pandemier

Arrangören/arenan/leverantören har rätt att ställa in och/eller framflytta tidpunkten för föreställningen/evenemanget på grund av omständigheter orsakade av pandeminer (myndighetsföreskrifter, lagar och förordningar, sjukdom etc.). Ställs föreställningen/evenemanget in har du rätt att återfå hela biljettpriset. Motsvarande gäller om föreställningen/evenemanget framflyttas med mer än 13 månader.

4.5 Lag- och prisändringar utanför Showtics kontroll

Showtic reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför Showtics, liksom arrangörens/arenans/leverantörens, kontroll. Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utom vår, liksom arrangörens/arenans/leverantörens, kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 72 timmar, vardagar, kontakta kunden för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

4.6 Personuppgiftshantering och cookies

Läs fullständiga villkor kring hantering av personuppgifter och cookies Du garanterar också att alla uppgifter du lämnar är korrekta.

4.7 Personkontroll/kreditupplysning

Vi förbehåller oss rätten att genomföra personkontroll/kreditupplysning.

4.8 Vad händer om kunden och arrangören/arenan/leverantören inte kommer överens?

Kunden uppmanas att i första hand vända sig till arrangören/arenan/leverantören med eventuella klagomål. Om parterna inte kommer överens kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

4.9 Om digitala föreställningar/evenemang

Dessa villkor gäller även för digitala föreställningar/evenemang, dvs. föreställningar/evenemang som tillhandahålls online. I och med att du köper tillgång till en sådan tjänst, förbinder du dig att inte spela in, spara ned, sprida eller ge allmänheten tillgång till föreställningen/evenemanget. Du ansvarar vidare för att du förfogar över erforderlig teknisk utrustning och uppkoppling med tillräcklig kapacitet.